สารต้อนรับ


rp

ในยุคการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตและความเจริญด้านเทคโนโลยีทั่วโลก ส่งผลการต่อพัฒนาและผลกระทบในทุกมิติและทุกระดับของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรี วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ผลิตภัณฑ์อันตราย มลพิษ ภัยพิบัติ และความรุนแรง เป็นต้น

การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชน ต่อปัญหาความไม่ปลอดภัยของสังคม และการเสริมสร้างความปลอดภัยทั้งตนเองและชุมชน จึงเป็นหลักสำคัญของการแก้ไขและลดอัตราการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตรวมทั้งทรัพย์สิน จากความไม่ปลอดภัยทุกรูปแบบ

ในนามคณะอนุกรรมการการสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ร่วมกับ WHO collaborating centre on Community Safety Promotion จึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้ ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ชุมชนเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และชุมชนเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ได้รับเป็นชุมชนปลอดภัยและเป็นเครือข่ายสมาชิกชุมชนปลอดภัยในระดับสากล รวมทั้งจะมุ่งมั่น ในการสนับสนุนส่งเสริมนโยบายชุมชนปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งการขยายพื้นที่และดำเนินงานชุมชนปลอดภัยต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๒๒ เรื่องชุมชนปลอดภัย ณ เทศบาลเมืองน่าน จ. น่าน จะนำไปสู่การร่วมมือกันและขยายชุมชนปลอดภัยในประเทศและนานาชาติยิ่งขึ้นต่อไป\

 

นายชยพล ธิติศักดิ์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะอนุกรรมการการสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย


 

rp2

“แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”

ในนาม ประชาชน ภาคราชการ องค์กรภาคเอกชนทุกภาคส่วนของจังหวัดน่าน มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นเจ้าภาพ การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ในฐานะเจ้าภาพจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมกันช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอข้อแลกเปลี่ยนในด้านความปลอดภัยในการดำรงชีวิต อันเป็นปัจจัยสำคัญในการอยู่ร่วมกันและขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมพัฒนาและเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การดำเนินวิถีชีวิตอย่างสงบสุขและเรียบง่ายของคนน่าน จังหวัดน่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการประชุมครั้งนี้

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
รองประธานอำนวยการการจัดการประชุมนานาชาติ


Pic-01

เทศบาลเมืองน่าน มีวิสัยทัศน์ว่า เมืองแห่งคนอายุยืน คืนถิ่นอัตลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ เมืองที่น่าอยู่นี้ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 5 มิติ ได้แก่ เมืองสะอาดสวยงาม, เมืองปลอดภัย, เมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมที่ดี, เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเมืองธรรมาภิบาลที่พลเมืองมีส่วนร่วมเอื้ออาทร

ชุมชนปลอดภัยเทศบาลเมืองน่าน ยินดีต้อนรับและร่วมเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่สังคมด้วยกัน

นายสุรพล เธียรสูตร

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน


leif

Participate in the International Safe Community movement!
Injuries caused by accidents, violence or “self-inflicted” cause a lot of negative effects as human suffering or death as well as economic negative effects for individuals, states, communities and the business sector. In principle all injuries are preventable. Target oriented work and collaboration communities all over the world have shown that it is possible to decrease injuries by at least 25 % yearly.

 

There are four ground pillars for success

•   Injury prevention requires coordinated action in the community

•   Health sector have a crucial role in collecting information on injured people, injury patterns, causes of injuries and hazard situations

•   Local programs must include all citizens and focus on the most vulnerable

•   Evaluation both of the process and outcome of a safety promotion program is important

•   The work must be of high quality with countinous feed-back and improvements of programs

 

In our quality assurance program there are now more than 300 communities that are “designated” – with more than 100 million citizens – that are participating in our “Safe Community Network”. More than 20“International Safe Community Support Centres”support the communities´ continuous improvements. Around twenty authorized active certifiers works are of crucial value in thatquality improvement process.

 

From the beginning in 1989 The World Health Organization and Karolinska Institutet set up a “Collaborating Centre on Community Safety Promotion” in order to thoroughly develop the concept of “Safe Communities” and the practical work of helping communities to develop efficient program in a world-wide network. This co-operation ceases by September 2015 when the work has gone into an ongoing operative phase. The work is now replaced by all activities hosted by the “International Safe Community Certifying Centre”- all info in this home page! The organisation is established as an NGO (Non- Governmental Organization).

 

The initiative to “Safe Communities” was once and for all taken 3 to 4 decades ago by the World Health Organization. The future will show how formal co-operation should look like.

 

Professor Leif Svanström

Chair International Safe Community Certifying Centre

Stockholm Sweden

Source: http://isccc.global/

bd

Welcome Message from Director, the Section of Major Risk Factors Control, Thai Health Promotion Foundation, Thailand
Welcome to the 22nd International Safe Community Conference which is held in Nan Municipality, Thailand during 22 – 25 November 2015. We, Thai Health Promotion Foundation, are proud of having been able to support Nan province and Nan municipality in both direct and indirect ways in hosting this conference.

We congratulate both the host and the participants of this great conference. First, the Nan municipality and Nan people in general have a chance to practice and show their capabilities in hosting the conference and taking care of participants from countries around the world. You, conference participants, will experience their kind hospitality directly. Second, Nan province is one of the best examples, in Thailand, of that strong community participation will be able to do many good things for people in the community itself, including safety issues. You will listen to examples and visit real great communities in Nan province during the conference. Third, Thai people and participants around the world will be able to exchange lessons learned from many good examples of safe communities around the world.

Wish all the best to the host and the participants.

Bundit Sornpaisarn, MD, PhD

Director, the Section of Major Risk Factors Control

Thai Health Promotion Foundation, Thailand


Welcome to Thailand and Child Safety Promotion Conference!

 

 

1  

Dr. Gary A. Smith, MD

President, Child Injury Prevention Alliance

 2  

Dawne Gardner-Davis

Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

 

 3  

Emma Jonsson

Sweden  

 4  

พญ. ณัฐภร ประกอบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

 5  

พญ. วราภรณ์ เตชะเสนา

อดีตรองผู้อำนวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลน่าน

6  

รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

 

7  

อ. นพ. ฉัตรชัย อิ่มอารมย์

กุมารแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 8  

อ. นพ. อุเทน ปานดี

กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 9  

อ. ดร. นพ. ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร

ภาควิชาหน่วยระบาดวิทยาคลีนิคและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 10  

อ. นพ. มหิปธร ชินะผา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 11  

อ. ชาญณรงค์ ไวยพจน์

ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินุปถัมภ์ (วสท)