ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรทราบ (ปรับปรุง ณ วันที่ 16 พย 58)

 

วันสำคัญที่ควรทราบ

การลงทะเบียน (22-25 พฤศจิกายน 2558)
·      วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

–      ผู้เข้าร่วมทั่วไป   4,000 บาท

–      นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) 3,000 บาท

31 ตุลาคม 2558
การศึกษาดูงาน “ชุมชนปลอดภัย” (26 พฤศจิกายน 2558)
·      วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

–      ผู้เข้าร่วมทั่วไป / นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) 3,000 บาท

31 ตุลาคม 2558
การรับสมัครบทคัดย่อ (Abstract)
·      วันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อ 15 ตุลาคม 2558
·      แจ้งผลบทคัดย่อ (oral หรือ poster) ไม่เกิน 22 ตุลาคม 2558

เจ้าของผลงานต้องลงทะเบียนชำระเงิน ภายใน 15 วัน หลังทราบผล มิเช่นนั้นผลงานของท่านจะถูกตัดสิทธิ์

การขอทุนเข้าประชุมแบบได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน (Scholarship)
·      วันสุดท้ายของการสมัคร  Scholarship 15 ตุลาคม 2558
·      แจ้งผล Scholarship ไม่เกิน 22 ตุลาคม 2558

 

 

คำแนะนำสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

 

 1. นำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

 

 • ความรับผิดชอบของผู้นำเสนอผลงาน
 • ผู้นำเสนอจัดเตรียม PowerPoint โดยใช้ตัวอักษร Arial ขนาด 60 สำหรับหัวข้อ และขนาด 44 สำหรับข้อย่อยนำเสนอผลงาน โดยบันทึกไฟล์ word version 2007 ขึ้นไป
 • PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทำเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 สไลด์ โดยสไลด์แรกควรเป็นชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ
 • ผู้นำเสนอต้องลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องนำเสนอผลงาน ก่อนเวลานำเสนออย่างน้อย 30 นาที

 

 • แนวทางการนำเสนอผลงาน
 • ผู้นำเสนอผลงาน มีเวลา 12 นาที โดยแบ่งเป็นเวลาในการนำเสนอ 8 นาที และเวลาในการตอบคำถาม 4 นาที
 • ในห้องนำเสนอจะมีประธานควบคุมประจำห้อง 1 คน

 

 • อุปกรณ์พื้นฐานในแต่ละห้องนำเสนอผลงาน
 • คอมพิวเตอร์ PC
 • จอ Projector
 • ไมโครโฟน
 • ลำโพง
 • เครื่องแปลภาษา (อังกฤษ – ไทย, ไทย – อังกฤษ)

 

 • ห้องเตรียมไฟล์ผลงานนำเสนอ
 • ผู้นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) จะต้องนำไฟล์ PowerPoint ที่ใช้สำหรับนำเสนอผลงาน มาส่งที่ห้องอำนวยการ (มณฑา2) ชั้น 1 โรงแรมเทวราช ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 – 17.00 น.
 • ขั้นตอน:
 1. คุณต้องมาลงทะเบียน ณ ห้องอำนวยการ (มณฑา 2)
 2. นำไฟล์ PowerPoint ที่คุณจะนำเสนอผลงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน มาลงคอมพิวเตอร์ ดังนี้
 • คอมพิวเตอร์หมายเลข 1 คือ ผู้ที่นำเสนอผลงาน ณ ห้องบุษราคัม 1
 • คอมพิวเตอร์หมายเลข 2 คือ ผู้ที่นำเสนอผลงาน ณ ห้องมรกต
 • คอมพิวเตอร์หมายเลข 3 คือ ผู้ที่นำเสนอผลงาน ณ ห้องไพลิน
 1. เจ้าหน้าที่จะนำไฟล์ PowerPoint ที่คุณใช้นำเสนอผลงาน มาส่งยังห้องนำเสนอผลงานของคุณในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ ห้องอำนวยการ

 

 1. นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 • ผู้นำเสนอจะต้องเตรียมโปสเตอร์ ขนาด 80 เซนติเมตร X 120 เซนติเมตร
 • เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย : ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้วิจัย, บทคัดย่อ, บทนำ, วิธีดำเนินการวิจัย, ผลการวิจัย, อภิปรายผล, การนำผลการวิจัยไปใช้ และบรรณานุกรม (ถ้ามี)
 • ขั้นตอน:
 1. คุณต้องมาลงทะเบียน ณ ห้องอำนวยการ (มณฑา 2)
 2. นำโปสเตอร์ไปติด ณ จุดติดโปสเตอร์ (โดยจะมี รหัส Abstract, ชื่อ – นามสกุล และประเทศของท่านบอกไว้) เวลา 16.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
 3. เวลา 18.30 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน ทีมงานจะย้ายโปสเตอร์ของคุณ ไปติด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เพื่อให้คุณได้นำเสนอในช่วงพักกลางวัน ของวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2558
 4. คุณสามารถมารับโปสเตอร์คืนได้ เวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม

หมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ ห้องอำนวยการ

 

จุดลงทะเบียน

กรณีคนไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของท่านต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน (กรณีชาวต่างชาติ โปรดแสดงหนังสือเดินทาง (Passport)) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวท่านในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 • 22 พฤศจิกายน 2558

เวลา: 10.00 – 18.00

สถานที่: ชั้น 1 โรงแรมเทวราช

 • 23-24 พฤศจิกายน 2558

เวลา: 08.00 – 10.00

สถานที่: ชั้น 1 โรงแรมเทวราช

 • 25 พฤศจิกายน 2558

เวลา: 07.30 – 08.30

สถานที่: ชั้น 1 โรงแรมเทวราช

 

กระเป๋าการประชุม

หลังลงทะเบียนท่านจะได้รับกระเป๋าที่บรรจุเอกสารประกอบการประชุม และ Flash drive ที่บรรจุไฟล์ Proceeding

 

ป้ายชื่อ

โปรดสวมป้ายชื่อของท่านตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ตลอดจนร่วมงานเลี้ยงคืนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 และ คืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ร่วมศึกษาดูงานชุมชน และทัศนศึกษาชุมชนปลอดภัย

 

ภาษาที่ใช้ในการประชุม

อังกฤษ และ ไทย (มีล่ามแปลและหูฟังบริการให้)

 

อาหาร

 • ปกติ, มังสวิรัติ, อิสลาม
 • มีอาหารกลางวันและอาหารว่างบริการท่าน (ที่ลงทะเบียน) ตลอดการประชุม 23 – 25 พฤศจิกายน 2558

 

คำแนะนำเรื่องร้านอาหาร   

มีเครื่องหมาย 2 อันที่แสดงถึง สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐาน ของอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร

1.เครื่องหมาย “อาหารสะอาดรสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) หมายถึง ร้านอาหารหรือแผงลอยที่ผ่านข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร และผ่านการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารด้วยSI-2

2.เครื่องหมาย “Q” เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค (From Farm To Table) ร้านอาหารที่มีเครื่องหมายรับรอง “Q” แสดงถึงความมีคุณภาพและปลอดภัย

 

เดินทางจากสนามบินน่านนคร สู่ ตัวเมืองน่าน

มีบริการรถรับส่งจากสนามบินสู่โรงแรมที่พักต่างๆ (โดยเป็นบริการที่โรงแรมจัดไว้ให้) ท่านสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับโรงแรมที่ท่านพัก นอกจากนี้ที่สนามบินยังมีรถ Taxi เช่า/เหมา ให้ท่านเลือกใช้บริการ
โรงแรมเทวราช จ.น่าน

โรงแรมเทวราช ห่างจากสนามบินน่านนคร ประมาณ 2 กิโลเมตร

 
สภาพอากาศ จ.น่าน

http://www.thailand-weather.com/weather/nan-thailand-weather-in-november.html

 

งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดการประชุม

การประชุมนี้ เป็นการประชุมปลอดเหล้า-บุหรี่