ร่วมเป็นเจ้าภาพ


รายละเอียด

ประเภท รายละเอียดการสนับสนุน จำนวนเงิน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ประเภท 1 สนับสนุน ค่าใช้จ่ายวิทยากร และ International Organizing Committee ( ในประเทศและต่างประเทศ , Full and partial ) จำนวน 30 คน รายละเอียดดังนี้

–        ค่าพาหนะวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร

–        ค่าที่พักวิทยากร

–        ค่าตอบแทนวิทยากร

1,000,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ลงสัญลักษณ์ในของที่ระลึกประกอบการประชุม

4.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

5.   โล่ประกาศเกียรติคุณ

6.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 4 ท่าน

7.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ   ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

8.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 2 สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 700 คน 1,000,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ลงสัญลักษณ์ในของที่ระลึกประกอบการประชุม

4.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

5.   โล่ประกาศเกียรติคุณ

6.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 4 ท่าน

7.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

8.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดงานพิธีเปิด-ปิด (ส่งมอบธงแก่เจ้าภาพครั้งต่อไป) งานเลี้ยงต้อนรับ และงานเลี้ยงลอยกระทง 1,000,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ลงสัญลักษณ์ในของที่ระลึกประกอบการประชุม

4.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

5.   โล่ประกาศเกียรติคุณ

6.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 4 ท่าน

7.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

8.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 4 สนับสนุนเอกสารประกอบการประชุม 500 ชุด

–        กระเป๋า

–        สมุดโน้ต, สูจิบัตร

–        อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash drives)

800,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ลงสัญลักษณ์ในของที่ระลึกประกอบการประชุม

4.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

5.   โล่ประกาศเกียรติคุณ

6.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 2 ท่าน

7.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

8.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 5

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนค่าลงทะเบียนกลุ่มชุมชน เยาวชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ในประเทศไทย) 4,000 บาท จำนวน 200 คน

 

 

 

 

 

800,000.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ลงสัญลักษณ์ในของที่ระลึกประกอบการประชุม

4.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

5.   โล่ประกาศเกียรติคุณ

6.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 2 ท่าน

7.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

8.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 6 สนับสนุนค่าตกแต่งสถานที่ จุดลงทะเบียน บูธนิทรรณการ บอร์ด Poster Presentation 800,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ลงสัญลักษณ์ในของที่ระลึกประกอบการประชุม

4.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

5.   โล่ประกาศเกียรติคุณ

6.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 2 ท่าน

7.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

8.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 7 สนับสนุนค่าจ้างทำระบบ online registration, website 500,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

4.   โล่ประกาศเกียรติคุณ

5.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 2 ท่าน

6.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

7.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 8 สนับสนุนหูฟังและเครื่องแปล / ล่าม ไทยเป็นอังกฤษ /อังกฤษเป็นไทย และชุดอุปกรณ์พร้อมหูฟัง 500 ชุด 400,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

4.   โล่ประกาศเกียรติคุณ

5.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 2 ท่าน

6.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

7.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 9 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ระหว่างการประชุม ( 22-25 พ.ย.58 ) 400,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

4.   โล่ประกาศเกียรติคุณ

5.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 2 ท่าน

6.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

7.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 10 สนับสนุนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ระหว่างจัดประชุม 22-25พ.ย.58

(100 คน ๆ ละ 1,000 บาท 4 วัน )

400,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

4.   โล่ประกาศเกียรติคุณ

5.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 2 ท่าน

6.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

7.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 11 สนับสนุนค่าที่พัก คณะผู้จัดการประชุม 400,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

4.   โล่ประกาศเกียรติคุณ

5.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 2 ท่าน

6.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

7.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 12 สนับสนุนค่าลงทะเบียนกลุ่มประเทศยากจน (ต่างประเทศ) เช่น ผู้พิการ เยาวชน ผู้สูงอายุ ชุมชน เป็นต้น

จำนวน 10,000 บาท 30 คน

300,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในหน้าเวทีการประชุมตลอดงาน

3.   ใบประกาศเกียรติคุณ

4.   เข้าร่วมประชุมทุกกิจกรรม พร้อมเอกสารการประชุม 1 ท่าน

5.   ซุ้มนิทรรศการ 3 วัน ( 23-25 พ.ย.58) ( เจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 ซุ้ม โดยรับสิทธิ์ทานอาหารในงานฟรีทุกมื้อ ** แต่ไม่รวมค่าที่พักและค่าลงทะเบียน )

6.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

ประเภท 13 สนับสนุนค่าจ้างจัดทำประเมินผล 100,000.- 1.     ลงสัญลักษณ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์

2.   ลงสัญลักษณ์ในสูจิบัตร

3.   ใบประกาศเกียรติคุณ

4.   โปสเตอร์นำเสนอวิชาการ 1 เรื่อง (ถ้ามี )

 

ใบสมัคร

>>ดาวโหลดเอกสารใบสมัครสนับสนุนการประชุม<<

 

วิธีชำระเงิน

  1. เช็คเงินสด สั่งจ่ายในนาม การจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย
  2. โอนเข้าบัญชี
  • ชื่อบัญชี การจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย
  • เลขที่บัญชี 026-456690-3
  • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

  1. ชำระเงินภายใน 15 วัน หลังส่งใบสมัคร
  2. ส่งใบสมัคร และ หลักฐานการชำระเงิน กลับมาที่
    ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร.02-2012382 หรือ 02-6449080-1ต่อ 22 , e-mail : nuch_kan85@hotmail.com

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

นางสาวนุจนา กันแก้ว (นุจ)

โทรศัพท์ 02 2012382 , 02 6449080 – 1 โทรสาร 02-2012382 หรือ 02 6449080 – 1 ต่อ 22

มือถือ 084 – 6770594

อีเมล์ nuch_kan85@hotmail.com  

nansafecom2015@hotmail.com

ที่อยู่ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400