Extra Programs: อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น


12304208_915431588543183_9080035843754111609_o

 

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น
ในวันที่ 24พ.ย.2558

การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น”

•สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และหลักของการดับเพลิง

•การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิงเคมี

วิทยากร: ทีมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

 

12273794_915431388543203_8780648425522631225_o 12248139_915430281876647_1923693409739886949_o

 

12291058_915432795209729_5939933568614862248_o 12304281_915433005209708_9011544989116377864_o

 

Knowledge Dissemination on Basic Fire Prevention & Exercises

Untitled-40

poster 17_24 Fire TH