Daily Archives: Monday December 21st, 2015


IMG_2705
  ลอยกระทงแม่น้ำน่าน ปิดฉากประชุม ‘ชุมชนปลอดภัย’ (25.11.2015) ผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ‘ชุมชนปลอดภัย’ ร่วมสืบสานเทศกาลลอยกระทงที่บริเวณลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน หลังเสร็จสิ้นการประชุมที่เริ่มต้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังเสร็จสิ้นการประชุมนานาชาติ ‘ชุมชนปลอดภัย’ ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางมาที่ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน เพื่อร่วมรับประทานขันโตก และร่วมเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่งเทศบาลเมืองน่านเป็นเจ้าภาพจัดงาน ผู้ร่วมงานชาวต่างชาติหลายคน บอกว่า รู้สึกประทับใจต่อประเพณีที่งดงามเก่าแก่ของประเทศไทย  

Conference Banquet and Loy Kratong Festival (25.11.2015)


DSC_1790
08.30 -10.30 Topic title: -Involvement of Grassroots of Latin America to build a Safety Community. -Nurturing a Preventive Culture through the Dynamics of Safe Community Programmes -Catalyzing injury prevention in Tanzania – from grassroots to the national stage -Transforming the injury prevention landscape for children and their families – Safe […]

Last day sessions and Closing Ceremony (25.11.2015)