Daily Archives: Thursday December 17th, 2015


DSC_0644
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะมิตรประเทศ WHO เยี่ยมชมเครือข่ายชุมชนปลอดภัยบ้านน้ำล้อม และชุมชนบ้านภูมินทร์ท่าลี่ ชุมชนตัวอย่าง ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมื่อปี 2556 เป็นลำดับที่ 316 ของโลก และเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ

Site visit community (WHO เยี่ยมชมเครือข่ายชุมชนปลอดภัยบ้านน้ำล้อม และชุมชนบ้านภูมินทร์ท่าลี่ จ.น่าน)DSC_1130
  No alcohol in Nan Longboat Festival เสวนา ปฎิบัติการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยง และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน ในงานการประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ภายใต้หัวข้อ ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย

No alcohol in Nan Longboat Festival (24.11.2015)IMG_0165
  การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความรู้เชิงปฏิบัติการ การจัดการภัยระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2558 ในงานการประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ภายใต้หัวข้อ ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดน่าน

Waste management levels การจัดการภัยระดับพื้นที่ (24.11.2015)