Conference Banquet and Loy Kratong Festival


IMG_2705
  ลอยกระทงแม่น้ำน่าน ปิดฉากประชุม ‘ชุมชนปลอดภัย’ (25.11.2015) ผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ‘ชุมชนปลอดภัย’ ร่วมสืบสานเทศกาลลอยกระทงที่บริเวณลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน หลังเสร็จสิ้นการประชุมที่เริ่มต้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังเสร็จสิ้นการประชุมนานาชาติ ‘ชุมชนปลอดภัย’ ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางมาที่ลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน เพื่อร่วมรับประทานขันโตก และร่วมเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่งเทศบาลเมืองน่านเป็นเจ้าภาพจัดงาน ผู้ร่วมงานชาวต่างชาติหลายคน บอกว่า รู้สึกประทับใจต่อประเพณีที่งดงามเก่าแก่ของประเทศไทย  

Conference Banquet and Loy Kratong Festival (25.11.2015)