No alcohol in Nan Longboat Festival (24.11.2015)


DSC_1134

 

No alcohol in Nan Longboat Festival

เสวนา ปฎิบัติการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยง และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน

ในงานการประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย
ภายใต้หัวข้อ ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย

ซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2558
ณ จังหวัดน่าน เพื่อขยายผลโครงการชุมชนปลอดภัยในประเทศไทย
และขยายเครือข่ายการทำงานชุมชนปลอดภัยกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พร้อมทั้งผลักดันกระบวนการจัดการความปลอดภัยแบบบูรณาการ
โดยมีชุมชนเป็นฐาน การประเมินความพร้อมของการรับรองชุมชนปลอดภัย ด้วยตัวชี้วัดจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นนโยบายหลักของการจัดการความปลอดภัย

องค์การอนามัยโลก WHO ให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน 31 ชุมชน เป็นสมาชิก “ชุมชนปลอดภัยระดับสากล” ลำดับที่ 316 ของโลกและเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย

 


http://nan2015.com/main/en/

24.11.2015@Pailin Dhevaraj Hotel

 

Picture > No alcohol in Nan Longboat Festival

DSC_1141 DSC_1143DSC_1134DSC_1130