Waste management levels การจัดการภัยระดับพื้นที่ (24.11.2015)


IMG_0303

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความรู้เชิงปฏิบัติการ
การจัดการภัยระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2558

ในงานการประชุมนานาชาติครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย
ภายใต้หัวข้อ ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย

ซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2558
ณ จังหวัดน่าน

เพื่อขยายผลโครงการชุมชนปลอดภัยในประเทศไทย
และขยายเครือข่ายการทำงานชุมชนปลอดภัยกับกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พร้อมทั้งผลักดันกระบวนการจัดการความปลอดภัยแบบบูรณาการ
โดยมีชุมชนเป็นฐาน การประเมินความพร้อมของการรับรองชุมชนปลอดภัย ด้วยตัวชี้วัดจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นนโยบายหลักของการจัดการความปลอดภัย

องค์การอนามัยโลก WHO ให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน 31 ชุมชน เป็นสมาชิก “ชุมชนปลอดภัยระดับสากล” ลำดับที่ 316 ของโลกและเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย

http://nan2015.com/main/en/

24.11.2015@Pailin Dhevaraj Hotel

 

 

 

Picture > Waste management levels การจัดการภัยระดับพื้นที่

 

IMG_0149IMG_0150IMG_0153IMG_0157IMG_0165IMG_0199IMG_0207