free bootstrap builder

nancity

เทศบาลเมืองน่าน

เมืองแห่งคนอายุยืน และปลอดภัย

SafeSchoolZone

เพื่อขยายผลโครงการ Safe School Zone เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน
ซึ่งโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเทศบาลเมืองน่าน ที่ประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน มีครูจาก 100 โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดน่าน เข้าร่วมดูงานเพื่อนำ Safe School Zone กลับไปปรับใช้ที่โรงเรียนของตนเอง มุ่งเน้นการปรังปรุงสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน คาดว่า จังหวัดน่านจะเป็นจังหวัดต้นแบบ Safe School Zone เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน


" เทศบาลเมืองน่าน ได้ร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลน่าน  องค์กรชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ส่งผ่านองค์ความรู้ในด้านการสร้างความปลอดภัยของชุมชน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางให้ชุมชนรอบข้างได้มาเรียนรู้เพื่อขยายเป็นเครือข่ายความปลอดภัยให้กว้างขวางออกไป  จนเป็นจังหวัดปลอดภัย และประเทศปลอดภัยต่อไป "

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

นายสุรพล เธียรสูตร

NAN
Safe community news

ข่าวความเคลื่อนไหวในเทศบาลเมืองน่าน

nansafecom
2015

The 22nd International Conference on Safe Communities 2015
Involvement of Grassroots: the First Step to a Global Vision on Community Safety Promotion 

ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลเมืองน่าน
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ศูนย์ข้อมูล

แจ้งเกิด-แจ้งตาย, แจ้งย้ายที่อยู่ ,
การขอบ้านเลขที่ , การขออนุญาติก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร

กระดาน ถาม-ตอบ

สอบถามปัญหาต่างๆ  รับเรื่องร้องเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบเมืองน่าน

travel
Nan

น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต

เกี่ยวกับ น่าน
แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง
เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

MAP NANcity

แผนที่เทศบาลเมืองน่าน

สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 

214/10 ถนนมหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 

Contacts

โทรศัพท์ 054-710234 ,
054-710215 , 054-771502
โทรสาร 054-771646 , 054-771630